شاه کلید فروش در ایران

همانطور که در فکر اتمام پروژه تا آخر هفته بودم، چشمم به کتابی افتاد که مدیر پروژه شرکت چندی پیش…

کتاب هنر جنگ سان تزو

سان تزو، یک ژنرال ارتش، متخصص در عملیات های جنگی و فیلسوف چینی است که در دوران وو در چین…