لنگرهای ذهنی

یکی از راه‌های قضاوت و تصمیم‌سازی در شرایط عدم اطمینان، اتکا به لنگرهای ذهنی در اطلاعاتی است که به ذهن…